تعاریف شغل

طبقه بندی شغل

طبقه بندی و تعاریف شغل

1- عنصر کار : کوچکترین واحد کار است که به مراحل جداگانه از حرکات فکری و بدنی قابل تقسیم است.

2- کار یا اقدام : به قسمت عمده از اجزا کاری گفته میشود که توسط یک فرد انجام میشود که شامل چند عنصر کار میباشد.

3- پست : در برگیرنده مجموعه ای از وظایف است که توسط یک فرد در سازمان انجام می شود. هر فرد در سازمان یک پست دارد.

4- شغل : مجموعه ای از وظایف است که از نظر نوع و سطح پیچیدگی با هم مشابه هستند و یا گروهی از پستهای سازمانی است که وظایف عمده موجود در آنها یکسان هستند.

5- طبقه بندی شغلی : عبارت است از دو یا چند پست که تصدی آنها نیازمند شرایط احراز مشابهی است.

6- رشته شغلی : گروهی از طبقات مشاغل مشابه است که در یک سازمان یافت می شود که از لحاظ نوع کار مشابه ولی از نظر ارزش و اهمیت متفاوتند. (رشته پزشکی)

7- رسته : در برگیرنده مجموعه ای از رشته های شغلی است که از لحاظ حرفه بهم وابسته هستند و عنوان مشخصی دارند.

8- کار راهه : عبارتست از مجموعه مشاغلی که یک فرد در طول زندگی کاری خویش به ترتیب عهده دار آنها باشد.

شغل

4.5 (90%) 2 votes