وظایف شغلی مدیر آموزش

وظایف شغلی مدیر آموزش و توسعه

وظایف شغلی مدیر آموزش و توسعه در بانک جامع اطلاعات مشاغل اونت

 

ردیف نوع وظیفه اهمیت تکرار ارتباط
1 اصلی ارزیابی عملکرد مدرس و اثربخشی برنامه های آموزشی جهت ارائه توصیه هایی برای بهبود 82.6 66.67 100
2 اصلی تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی به منظور توسعه برنامه های آموزشی جدید و یا اصلاح و بهبود برنامه های موجود 81.8 45.83 100
3 اصلی هدایت و برنامه ریزی برای آموزش های فنی مداوم و کلاسهای ارتقای فردی برای کارکنان 79.2 41.67 100
4 اصلی برنامه ریزی ، توسعه و ارایه برنامه های آموزشی و ارتقایی برای کارکنان ، با استفاده از دانش کسب شده از اثربخشی روش هایی از قبیل آموزش کلاسی ، ارایه مطالب ، آموزش حین خدمت ، جلسات ، همایش ها و کارگاه ها 78.2 54.17 100
5 اصلی هدایت جلسات راهنمایی و برنامه ریزی آموزشهای حین خدمت برای نیروهای جدید الاستخدام 77  52.38  91.3
6  اصلی  مشورت با مدیریت و اجرای نیازسنجی جهت شناسایی نیازهای آموزشی مبتنی بر فرآیندهای پیش بینی شده ، تغییرات احتمالی و سایر فاکتورها  76.4 60.87 100
7 تکمیلی بررسی و ارزیابی برنامه های آموزشی و کارآموزی برای اطمینان از انطباق با استاندارهای دولت 75.4  46.15 59.09
8 اصلی تربیت و آشنا نمودن مربیان و سرپرستان با تکنیک ها و مهارت های آموزش و برخورد با کارکنان 70.4 52.17 95.83
9 اصلی توسعه و سازمندهی دستورالعمل های آموزشی ، ابزارهای کمک آموزشی چند رسانه ای و سایر لوازم یادگیری 70 43.48 95.83
10 اصلی توسعه روش ها و روالهای آزمون و ارزیابی 68.6 60.87 100
11 تکمیلی هماهنگ و منطبق نمودن دوره های تدوین شده با دوره های فنی و حرفه ای که خارج از سازمان ارایه می شود جهت تدوین روال های آموزشی 53 55.56 81.82

توضیحات بیشتر در آشنایی با اونت

5 (100%) 1 vote