DACUM

الگوی نیازسنجی بر مبنای DACUM

در قلمرو آموزش، نیازسنجی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی و ضروری فرآیند برنامه ریزی در نظر گرفته میشود و هر جا که مسأله تدوین طرحها و اتخاذ مجموعه ای از تدابیر آموزشی مطرح باشد، از نیازسنجی به طور…

هالتون

الگوی انتقال یادگیری هالتون (TRANSFER OF LEARNING)

با توجه به دگرگونیهای سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری ، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است . سازمانها به عنوان یک سیستم باز با محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات…

5s

دوره تعاملی نظام آراستگی 5S

یادگیری زمانی اتفاق میافتد که فعالیتهای یاددهی- یادگیری در یک شرایط تعاملی برای شرکت کننده در محیطهای یادگیری و مجموعه ابزار و امکانات آن صورت پذیرد. یادگیری الکترونیکی با بهره گیری از فناوريهای نوظهور، تعاملات گسترده ای را برای دسترسی…

fmea

تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن (FMEA)

تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن (Failure mode and effects analysis) روشی برای پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات (خرابی‌ها)، عیوب و نواقصی که می‌تواند در طراحی یک محصول یا طراحی فرایند تولید یک محصول به وجود آید تا…

استاندارد مهارت

الگوی نیازسنجی بر مبنای استاندارد مهارت

با توجه به نیاز روز افزون به توسعه بحث های آموزش و حرفه ای نمودن آن ، افزایش سطح مهارت ها ، دانش ها ، نگرش های آموزش و اثربخشی آموزش در کارها  الگوی نیازسنجی بر مبنای استاندارد مهارت مطرح…

سیپ

آشنایی با الگوی ارزیابی سیپ ( cipp)

مبنای پیدایش الگوی سیپ (Cipp) و تاریخچه کوبا و دانیل استافل بیم با توجه به ناکارآمد بودن راهبردهای ارزشیابی سنتی نظیر آزمون های استاندارد ، تعریف جامعی برای ارزشیابی ارائه نمودند: در این تعریف ارزشیابی فرایند مستمري است که 3…

مدیریت استرس

مدیریت استرس

استرس، شرایط یا احساسی است که در آن، فرد از لحاظ ادراکی بر این باور است که مجموع خواسته ها و انتظاراتی که از او وجود دارد، فراتر از منابع، امکانات و توانمندی های در اختیار اوست. هدف از این درس…

SWOT

الگوی نیازسنجی بر مبنای SWOT

با استفاده از الگوی SWOT میتوان نیازهای آموزشی سازمان را از طریق بررسی عوامل درونی (قوت ها، ضعف های سازمانی) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی) شناسایی کرد. SWOT از 4 بخش تشکیل شده است: Strengths = قوت…

کار تیمی

کار تیمی

تیم همان گروه کاری نيست. تیم متشکل از تعداد کمی از افراد است که با مهارت های مكمل يكديگر ، متعهد به مقاصد، به سوی اهداف مشترك قدم برمیدارند. کار تیمی فواید زیادی برای ما و سازمان به ارمغان می…