هی گروپ

ارزشیابی مشاغل با مدل هی گروپ

مدل هی گروپ تعریف مدیریت سرمایه های انسانی می تواند به 2 گونه انجام شود.. در تعریف اول این گونه مدیریت، فرایند مدیریت افراد در سازمان‌ها به شیوه‌ای ساختار یافته و کامل است. این امر شامل زمینه‌های استخدام پرسنل، نگهداشت…