دور کاری

راه هایی برای جلوگیری از خستگی ناشی از انزوا در زمان دور کاری

کووید-19 مشاغل و کارمندان را با چالشهای حاد کار از راه دور مواجه کرده است. مدیران برای اطمینان از ایجاد زیرساخت های مناسب ، نه تنها در فناوری بلکه در نحوه پیش بینی انتظارات و فرآیندها متمرکز شده اند. البته…