دلبستگی شغلی

دلبستگی شغلی

چطور دلبسته یک شغل می‌شویم؟ هنگامی که شرایط مناسب در جای خودشان قرار می‌گیرند، هر گام در فرآیند خود-مدیریتی، پاداشی ذاتی به حساب می‌آید. حسی از تقویت مثبت انرژی که مستقیم از کار دریافت می‌شود به ما انگیزه می‌دهد که…