پیوستن ایده به فهرست شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

پیوستن ایده به فهرست شرکت های دانش بنیان

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در اين ماه پر فضيلت به آگاهي مي رساند، بر مبناي مصوبه “كار گروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و مؤسسات دانش بنيان و نظارت بر اجرا” شركت توسعه علوم راهبردي ايده در فهرست…