open source

مقایسه نرم افزارهای آموزش تجاری و open source

 VS open source نرم افزارهای آموزش تجاری با گسترش شبکه های اجتماعی و تمایل افراد به گذار از روشهای سنتی در انجام فعالیتهایشان سازمانها نیز بر آن شده اند برای جذب مخاطب بیشتر در فرآیند آموزش و یادگیری از ابزارهای…