تحلیل سوال های آزمون

چگونگی تحلیل سوال های آزمون

هدف کلی تحلیل سوال های آزمون ، بررسی ویژگی های فنی هر یک از سوالات به منظور تعیین میزان دقت و نارسایی های آنها است . در تحلیل سوال های آزمون نقاط ضعف و قوت آزمون و کیفیت سوال های…