گانيه

يادگيری اثربخش براساس مدل گانیه

رابرت گانیه (1916-2002) از پیشگامان رشته روانشناسی آموزش محسوب می شود که پرداختن به فنون تدریس را از دهه 1940 آغاز کرد. کتاب او با نام “شرایط آموزش” ، به معرفی شرایط کلیدی آموزش موثر پرداخته است. او ضمن ایجاد…