پروژه های بدون بودجه

مرحله برای پیاده سازی پروژه های بدون بودجه

پتی پی فیلیپس و جک جی فیلیپس ۹ اکتبر – ۲۰۲۰ در نتیجه بحران کرونا، بسیاری از مدیران، از جمله دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش…

ادامه مطلب مرحله برای پیاده سازی پروژه های بدون بودجه