ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار گردید

با توجه به دگرگونی های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است و تغییر، از…

ادامه مطلب ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار گردید
کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار گردید

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با حضور غریب به ۸۰۰ نفر از مدیران، اساتید و صاحبنظران حوزه منابع انسانی و آموزش سازمانها…

ادامه مطلب پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار گردید