ششمین کنفرانس ملی آموزش

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم معرفی  نمونه های موفق حوزه های یادگیری  کشور توسط انجمن آموزش و توسعه منابع…

ادامه مطلب ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار گردید

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با حضور غریب به ۸۰۰ نفر از مدیران، اساتید و صاحبنظران حوزه منابع انسانی و آموزش سازمانها…

ادامه مطلب پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار گردید