data processing

ابزار انتقال و تبدیل داده

یکی از دغدغه های اصلی در استفاده از نرم افزارهای آموزش، ارایه ورودی های اصلی همانند اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل و سوابق آموزشی قبلی می باشد چرا که اساسا عدم تغذیه ورودی های اصلی در نرم افزارها، عملا استفاده از آن ها را غیر ممکن می سازد. این مهم در سازمان هایی که چالش نبود نرم افزار مرجع پرسنلی دارند و یا تغییرات در اطلاعات پرسنلی به صورت انبوه می باشد و کاربر آموزش به ناچار مجبور به تغذیه دستی این نوع داده ها می باشد بیشتر به چشم می خورد. ماژول دریافت اطلاعات از فایل، به کاربر آموزش این امکان را می دهد تا بتواند، اطلاعات کارکنان خود را بدون محدودیت در دفعات و بدون دانش فنی و تنها با بهره گیری از فایل نمونه خود ماژول بارگذاری نموده و برای انتقال سوابق آموزشی قبلی اقدام به کانورت (تبدیل داده ها) نماید.