درباره ایده - لوح تقدیر ایده در کنفرانس مدیران آموزش