کسب جایزه مدیر آموزشی و توسعه برتر توسط صندوق بازنشستگی کشور

جایزه مدیر آموزش برتر

جایزه مدیر آموزشی و توسعه برتر سال ۱۳۹۵

باعث افتخار است راهکارهای متعالی ایده هر ساله یاور تعالی سازمانهاست امسال نیز در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سال ۱۳۹۵ صندوق بازنشستگی کشوری ، از بین ۶۵ سازمان دولتی و غیردولتی شرکت کننده، موفق به کسب سه جایزه؛ برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان، جایزه مدیر آموزشی و توسعه برتر و همچنین گواهینامه تعالی و توسعه گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!