پوشش نرم افزار مدیریت عملکرد ایده با مدل ۳۴۰۰۰

مدل 34000

مدیریت سرمایه های سازمان و به ویژه سرمایه های انسانی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد می باشد. برای مدیریت موثر این نوع سرمایه ها از انواع روش‌ها استفاده می‌شود تا بهره ‌وری در جهت فردی و سازمانی ارتقا یابد. یکی از نقاط ضعف سازمان‌ها در این زمینه، عدم بهره‌گیری از یک مدل یکپارچه برای به کار بردن این روش هاست. مدل ۳۴۰۰۰ می تواند بطور یکپارچه و منسجم، همه فرایندهای منابع انسانی را آسیب شناسی و اثر بخشی آنها را ارزیابی و سازمان‌ را در جهت ایجاد و ارتقاء، یاری نماید.

برای پیاده سازی مدل ۳۴۰۰۰ که مبتنی بر سنجش فرایند ها و شایستگی ها جهت رسیدن به درجه بلوغ کارکنان و نهایتا سنجش بلوغ سازمان می باشد، روش های غیر مکانیزه جواب گو نخواهد بود. از طرفی برای گذر از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد در سازمان، نیاز به گردآوری، تحلیل و واکاوی شاخص ها و سنجش فرایند ها و شایستگی های کارکنان می باشد. نبود یک ابزار متناسب با مدل، برای بررسی تک به تک فرایند های موجود در این مدل، می تواند فرایند سنجش و آسیب شناسی را به مخاطره و سلیقه گرایی بکشاند و ما را از غایت مورد انتظار دور نماید.

هدف و استراتژی طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی عملکرد ایده

 • طراحی و تدوین فرایند های سازمان بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ و یا به صورت بومی
 • طراحی و تدوین استراتژی های متناسب با فرایند های ۳۴۰۰۰
 • تغییر پذیری و انعطاف در تغییر استراتژی ها و فرایند های سازمان درشرایط خاص
 • طرح ریزی شاخص ها برای هر یک از استراتژی ها در تمامی واحد های سازمان
 • تعیین شایستگی های مورد نیاز برای هر یک از فرایند ها و یا کارکنان(E.V.C, K.S.A .Result)
 • تعیین وزن و ضریب اهمیت برای هر یک از شایستگی ها و شاخص ها
 • سنجش میزان کارایی شایستگی ها و شاخص ها برای حصول فرایند
 • تحلیل عملکرد هر یک از کارکنان مناسب با هرم فرایند ها، شایستگی ها و شاخص ها
 • تحلیل نتایج ارزیابی ها به وسیله گرو های ارزیابی و تعیین روایی و پایایی ارزیابان(تحلیل خطاهای ارزیابی)
 • تحلیل چالش های کارکنان و سازمان در وضعیت موجود و مطلوب (آسیب شناسی)
 • طراحی مجدد استراتژی ها، شاخص ها و شایستگی ها برای بهبود فرایند های توسعه و تعالی منابع انسانی از خروجی های تحلیلی نرم افزار

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید