تعریف شهروندی دیجیتال

شهروندی دیجیتال

هرچه تعداد بیشتری از مردم تعامل دیجیتالی دارند ( با محتوا و یکدیگر ) مفهوم شهروندی دیجیتال از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و این سوال را ایجاد می کند که شهروندی دیجیتال چیست؟

اصطلاح شهروندی به تنهایی، به عنوان “کیفیت تعامل یک فرد در عضویت در یک جامعه” تعریف می شود. به این ترتیب شهروندی بسیار پیچیده تر از یک مسئله حقوقی ساده می باشد و موضوعی متشکل از خودشناسی ، مشارکت و شناخت صمیمی یک مکان ، مردم ، تاریخ و فرهنگ آن است.

بنابراین شهروندی دیجیتال تقریباً همان تعریف فوق است : “کیفیت تعامل در عضویت در یک جامعه دیجیتال”

مرور این موضوع ممکن است تفاوت بین جوامع فیزیکی و دیجیتال را به وضوح بیان کند ، بنابراین تعریف مناسب شهروندی دیجیتال ممکن است “مشارکت آگاهانه باشد که نشان دهنده وابستگی متقابل با همه اعضای جامعه ” است.

اما این تعریف خود محتوا را کنار می گذارد ، که عضو مهم و برجسته ای از جامعه دیجیتال است. با محور قراردادن محتوا جهت ارایه تعریفی از شهروندی دیجیتال میتوان این مفهوم را به شکل زیر تعریف نمود :

“کیفیت عادات ، اعمال و الگوهای مصرفی که بر محتوای دیجیتال و جوامع تأثیر می گذارد.”

نمونه هایی از شهروندی دیجیتال عبارت است از برقراری ارتباط با رعایت احترام ، احترام گذاشتن به حریم خصوصی دیگران ، دیدن چیزها از منظری دیگر ، افزودن اطلاعات و تاثیر مفید به مباحث ، حمایت از دیگران با ارائه بازخورد مفید ، تشویق دیگران به اشتراک گذاشتن کاری که به آنها افتخار می کنند و غیره.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید