پنل مدرسان


در سیستم های سنتی آموزش و یادگیری، مدرسین سازمان ها، برای داشتن فضایی جهت ارایه خدمات، با مسایلی مواجه هستند که نوع و زمان ارایه این خدمات را مشکل می سازد. مواردی همانند: ارایه لیست حضور و غیاب، ثبت نمرات افراد، درج سوالات آزمون ها، تصحیح سوالات آزمون های تشریحی، ارایه و ساخت محتواهای یادگیری، ارزیابی پروژه ها، ارزیابی آموزشی از نگاه مدرس، نیاز به آگاهی از فرایند تدریس و نمرات ارزیابی به صورت دوره ای و تجمیعی و اخذ گواهی از سوابق تدریس؛ با بررسی این مهم، شرکت ایده، قابلیت های ذکر شده را در محصولات آموزش و یادگیری فراهم آورده تا هم مدرسین درون سازمانی و هم مدرسین برون سازمانی بتوانند از این قابلیت ها بهره برداری نمایند.

پنل مدرسان مجموعه ابزارها، اختیارات و دسترسی هایی است که در چارچوب دو سامانه (سامانه فراگیر و سامانه یادگیری) در اختیار مدرس قرار گرفته است.

در نرم افزار مدیریت آموزش و یادگیری ایده هم مدرسان همکار داخل سازمان در نظر گرفته شده اند و هم مدرسان خارج از مجموعه.

همچنین قابلیت‌های متعددی در نرم افزار مدیریت آموزش جهت هدایت فرایندها و اطلاعات مدرسان پیش بینی شده که در ویدیو زیر تشریح شده است :

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!