نظام مديريت مشاركتی

خلاصه مفهوم نظام مدیریت مشارکتی

یکی از نظام های مدیریتی پویا که نقش بسیار مهمی در توسعه سرمایه های انسانی و در نتیجـه در فرآینـد توسـعه کلـی یـک سازمان دارد، نظام مدیریت مشارکتی است. این نظام، نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یـک مجموعـه کـاری بـا سـطوح مختلف سازمانی است. در نظام مدیریت مشارکتی کلیه افراد سازمان درباره روش های حل مسایل و ارتقای بهره وری سازمان، فعالانه اندیشیده و حاصل آن را در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می کنند. بدین طریـق یـک نظـام هم فکـری و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان به وجود می آید که به واسطه آن مدیریت سازمان از گنجینه غنی دانـش، تجـارب، طرح ها، اندیشه ها و راه حل های ارائه شده توسط کارکنان برخوردار و برای نیل به اهداف سازمانی از آنها بهره می جوید. همچنین در این نظام برای خلاقیت های کلیه اعضای سازمان ارزش شایسته قائل شـده و در تصـمیم گیـری هـا از آنهـا استفاده می شود. دستاوردهای حاصل از استقرار نظام مدیریت مشارکتی از یک طرف می تواند موجب افـزایش بهـره وری در سازمان شود و از طرف دیگر سبب افزایش انگیزه، افزایش تعلق خاطر کارکنان به سازمان، افـزایش خلاقیـت، افـزایش سـطح دانش و آموزش افراد در قالبی خودجوش و مستمر شود. از نظام پیشنهادها بعنوان ساده ترین، رایج ترین و گسترده ترین ابزار مدیریت مشارکتی یاد می شود.

نظام پیشنهادها، تکنیکی است که از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه هـای انسـانی جهـت حـل مسائل موجود، ایجاد سؤالات جدید و راه حل های بهینه در راستای فرهنگ بهبود مستمر سازمان دست یافت. نظام پیشنهادها یا طرح بسیج اندیشه ها، یکی از روش های مؤثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. نظام پیشنهادها یا کایزن فردی، نقش استمرار نوآوری و بهبود در سازمان، با هدف نهادینه شدن رهبـری در سازمان و برقراری ارتباط پایین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن را ایفا میکند و معمولاً تمام کارکنان سازمان را شـامل می شود.

پس: مدیریت مشارکتی عبارتست از به وجود آوردن فضا و نظـامی توسـط مـدیریت کـه تمـام کارکنـان و مشتریان و پیمانکاران یک سازمان در روند تصمیم سازی، تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان بـا مدیریت همکاری و مشارکت نمایند. همان گونه که از تعریف فوق بر می آید تأکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان و مشتریان و پیمانکاران است و می خواهد از ایده ها، پیشنهادها، ابتکارات، خلاقیت ها و توان فنـی و تخصصـی آنهـا در حـل مسـایل و مشکلات سازمان استفاده نماید.

مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها:

  1. کارکنان را ترغیب می کند تا از دانش و تجربه خود در زمینه بهره وری در محیط کار استفاده کنند و آن را از قـوه بـه فعل درآورند
  2. موجب رشد و شکوفایی خلاقیت کارکنان و توانایی آنها در پرداختن به مسائل مختلف سازمانی خواهد شد
  3. دانسته های مجموعه مدیریت سازمان را در مورد کار و تمایلات کارکنان افزایش می دهد
  4. مدیریت به شایستگی های افراد پی می برد و آنهایی را که از توانایی بالا برخوردارند شناسایی می کند
  5. باعث ایجاد همدلی بین کارکنان و رده های مختلف سرپرستی و مدیریت می شود
  6. بهبود کیفیت امور.
  7. سریع تر انجام شدن کارها و فرایند ها
  8. کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی

رابطه نظام پیشنهادها با بهره وری

مدیریت

 

منبع : تدبیر

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *