وظایف شغلی مدیر آموزش

وظایف شغلی مدیر آموزش و توسعه

وظایف شغلی مدیر آموزش و توسعه در بانک جامع اطلاعات مشاغل اونت

 

ردیفنوعوظیفهاهمیتتکرارارتباط
۱اصلیارزیابی عملکرد مدرس و اثربخشی برنامه های آموزشی جهت ارائه توصیه هایی برای بهبود۸۲.۶۶۶.۶۷۱۰۰
۲اصلیتجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی به منظور توسعه برنامه های آموزشی جدید و یا اصلاح و بهبود برنامه های موجود۸۱.۸۴۵.۸۳۱۰۰
۳اصلیهدایت و برنامه ریزی برای آموزش های فنی مداوم و کلاسهای ارتقای فردی برای کارکنان۷۹.۲۴۱.۶۷۱۰۰
۴اصلیبرنامه ریزی ، توسعه و ارایه برنامه های آموزشی و ارتقایی برای کارکنان ، با استفاده از دانش کسب شده از اثربخشی روش هایی از قبیل آموزش کلاسی ، ارایه مطالب ، آموزش حین خدمت ، جلسات ، همایش ها و کارگاه ها۷۸.۲۵۴.۱۷۱۰۰
۵اصلیهدایت جلسات راهنمایی و برنامه ریزی آموزشهای حین خدمت برای نیروهای جدید الاستخدام۷۷ ۵۲.۳۸ ۹۱.۳
۶ اصلی مشورت با مدیریت و اجرای نیازسنجی جهت شناسایی نیازهای آموزشی مبتنی بر فرآیندهای پیش بینی شده ، تغییرات احتمالی و سایر فاکتورها ۷۶.۴۶۰.۸۷۱۰۰
۷تکمیلیبررسی و ارزیابی برنامه های آموزشی و کارآموزی برای اطمینان از انطباق با استاندارهای دولت۷۵.۴ ۴۶.۱۵۵۹.۰۹
۸اصلیتربیت و آشنا نمودن مربیان و سرپرستان با تکنیک ها و مهارت های آموزش و برخورد با کارکنان۷۰.۴۵۲.۱۷۹۵.۸۳
۹اصلیتوسعه و سازمندهی دستورالعمل های آموزشی ، ابزارهای کمک آموزشی چند رسانه ای و سایر لوازم یادگیری۷۰۴۳.۴۸۹۵.۸۳
۱۰اصلیتوسعه روش ها و روالهای آزمون و ارزیابی۶۸.۶۶۰.۸۷۱۰۰
۱۱تکمیلیهماهنگ و منطبق نمودن دوره های تدوین شده با دوره های فنی و حرفه ای که خارج از سازمان ارایه می شود جهت تدوین روال های آموزشی۵۳۵۵.۵۶۸۱.۸۲

توضیحات بیشتر در آشنایی با اونت

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)