Employee needs

اولویت بندی نیازهای شاغل در جهت پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹

به علت عدم تطابق امکانات و منابع و محدودیت های زمانی و بودجه و به جهت بهره برداری درست از فرایندهای آموزش، می بایست نیازهای…

ادامه مطلب اولویت بندی نیازهای شاغل در جهت پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹
ریسک

ریسک در جهت پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹

ریسک فرایند شناسایی، فهرست بندی، تعیین اقدامات پیشگرانه، پیش بینی پیامد ها، تعیین ضریب ریسک ها و مشخص نمودن قدم های حذف، خنثی سازی و…

ادامه مطلب ریسک در جهت پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹