جایزه مدیر آموزش برتر

کسب جایزه مدیر آموزشی و توسعه برتر توسط صندوق بازنشستگی کشور

جایزه مدیر آموزشی و توسعه برتر سال ۱۳۹۵ باعث افتخار است راهکارهای متعالی ایده هر ساله یاور تعالی سازمانهاست امسال نیز در چهارمین کنفرانس ملی آموزش…

ادامه مطلب کسب جایزه مدیر آموزشی و توسعه برتر توسط صندوق بازنشستگی کشور