جشنواره ملى محتواى الكترونيكى با طعم مهارت

کسب رتبه نخست “جشنواره ملى محتواى الکترونیکى با طعم مهارت”

 در جشنواره ملی محتوای الکترونیکی از مجموع ۴۰۰ اثر ارسالی ۲۰ اثر به عنوان اثر برگزیده در ۸ محور از جمله تولید شبیه سازهای دو بعدی و…

ادامه مطلب کسب رتبه نخست “جشنواره ملى محتواى الکترونیکى با طعم مهارت”