ارزیابی عملکرد

رونمایی از ماژول ارزیابی عملکرد

سنجش و یا ارزیابی عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در…

ادامه مطلب رونمایی از ماژول ارزیابی عملکرد