مدل 34000

پوشش نرم افزار مدیریت عملکرد ایده با مدل ۳۴۰۰۰

مدیریت سرمایه های سازمان و به ویژه سرمایه های انسانی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد می باشد. برای مدیریت موثر این نوع سرمایه…

ادامه مطلب پوشش نرم افزار مدیریت عملکرد ایده با مدل ۳۴۰۰۰