فیلم‌های آموزش نرم افزار

دوره جامع کاربری و راهبری مجموعه نرم افزارهای ایده

نرم افزار مدیریت آموزش – جلسه ۴

جلسه ۳ – نرم افزار مدیریت آموزش

جلسه ۲ – نرم افزار مدیریت آموزش

جلسه ۱ – نرم افزار مدیریت آموزش

جلسه ۶ – نرم افزار مدیریت آموزش

جلسه ۵ – نرم افزار مدیریت آموزش

جلسه ۱۰ – سامانه یادگیری الکترونیکی

جلسه ۹ – سامانه یادگیری الکترونیکی

جلسه ۸ – سامانه یادگیری الکترونیکی

جلسه ۷ – سامانه فراگیر آموزش

جلسه ۱۲ – پرتال مراکز آموزش

جلسه ۱۱ – سامانه یادگیری الکترونیکی

جلسه ۱۶ – مدیریت عملکرد

جلسه ۱۵ – اپلیکشن موبایل 

جلسه ۱۴ – پرتال مراکز آموزش

جلسه ۱۳ – پرتال مراکز آموزش 

جلسه ۲۰ – پرسنل و ساختار سازمانی

جلسه ۱۹ – تامین کنندگان آموزش

جلسه ۱۸ – مدیریت عملکرد

جلسه ۱۷ – مدیریت عملکرد

جلسه ۲۲ – مدرسان

جلسه ۲۱ – طراحی آموزشی