نرم افزار مدیریت عملکرد

_

معرفی نرم افزار مدیریت عملکرد

ارزیابی ۳۶۰ درجه

سازمان‌ها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی، به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. از سوی دیگر، سرمایه های انسانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین منابع دانست که به‌ ویژه در پارادایم جدید اقتصاد دانش‌بنیان، خود را تحت عنوان «کارکنان دانشی» مطرح نموده است. در سال‌های اخیر، سازمان‌ها توجه بیشتری به کارکنان خود داشته و جستجوی روش‌های بهسازی محیط کار و تشویق کارکنان را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این توجه، ازآنجا ناشی می‌شود که «انسان ارزنده‌ترین سرمایه هوشمند» سازمان به شمار می‌رود. سازمان‌هایی که سرمایه هوشمند خود را از دست می‌دهند، شانس اندکی برای بقا دارند. برای ارج نهادن به این سرمایه عظیم، به مدیریت عملکرد و به‌ ویژه نظام ارزیابی عملکرد نیاز داریم.

_

قابلیت های نرم افزار مدیریت عملکرد ایده برای مدیر سیستم

 • امکان ارتباط پویا (لینک) با سایر نرم افزار های پرسنلی جهت خواندن خودکار اطلاعات پرسنلی
 • امکان تعریف نقش های مختلف ارزیابی
 • قابلیت تعریف دوره های آموزشی
 • امکان تعریف گزینه های کیفی
 • امکان تعریف محور های ارزیابی
 • امکان تعیین بعد سنجش برای هر شاخص( performance, E.V.C, K.S.A)
 • امکان تعیین نوع شاخص
 • امکان تعیین محاسبات برای شاخص های کیفی
 • امکان تعیین واحد سنجش برای شاخص های کمی
 • قابلیت تعیین ثبت توضیحات و مستندات برای پاسخ دهی سوالات
 • قابلیت درج راهنما
 • قابلیت تعریف پرسشنامه های ارزیابی
 • قابلیت جابه جایی و مشخص نمودن ترتیب سوالات در پرسشنامه ها
 • قابلیت تعریف کد برای پرسشنامه ها
 • قابلیت ویرایش و حذف پرسشنامه ها
 • قابلیت تعریف سیکل های ارزیابی(دوره های ارزیابی) متعدد با شرایط متفاوت بر اساس مدل ارزیابی عملکرد
 • قابلیت تعیین شعبه عملکرد جهت تفویض اختیار انجام دوره های ارزیابی (ویژه سازمان های مادر)
 • قابلیت تعیین زمان برای انجام هر سیکل
 • قابلیت تعیین روش های توزیع پرسشنامه های هر سیکل ارزیابی
 • قابلیت تعیین روش محاسبه نمرات در هر سیکل ارزیابی
 • قابلیت ثبت فرایند توافق نامه
 • قابلیت ارتباط بین سیکل های ارزیابی با شایستگی های هر شغل به صورت پویا (در صورت وجود نرم افزار تحلیل شغل ایده)
 • قابلیت تعیین نقش های ارزیابی برای هر سیکل به صورت انتخابی
 • قابلیت تعیین وزن هر نقش ارزیابی در یک سیکل
 • قابلیت تخصیص پرسشنامه های متفاوت جهت نقش های متفاوت در سیکل ها
 • قابلیت مشخص نمودن افراد مختلف با نقش های یکسان، جهت ارزیابی هر پرسنل
 • قابلیت حذف و اضافه نمودن افراد ارزیابی شونده و ارزیابی کننده در طول اجرای یک سیکل
 • قابلیت تعیین برنامه زمانی(گانت چارت) اجرای سیکل
 • قابلیت تعیین فرایند اعتراض برای ارزیابی شونده
 • قابلیت تعریف طبقه بندی امتیاز ها
 • قابلیت رصد گزارشات مختلف و نموداری از سنجش عملکرد افراد
 • قابلیت مقایسه و تحلیل عملکرد افراد در چند سیکل
 • قابلیت مقایسه و تحلیل عملکرد افراد در چند سیکل با همکار فرد
 • قابلیت گزارش گیری از فرایند های ارزیابی ارزیابان در هر سیکل
 • قابلیت مشخص نمودن لیست نیاز های آموزشی فرد ارزیابی شونده
 • قابلیت تغییر زبان نرم افزار به صورت انگلیسی، عربی و…
 • قابلیت تغییر برخی عناوین مستعار در نرم افزار برای سازمان
 • قابلیت مشاهده داشبورد به تفکیک هر سیکل و یا کل سیکل ها
عملکرد
عملکرد 3
_

قابلیت های نرم افزار مدیریت عملکرد ایده برای ارزیابان

 • امکان ورود به پنل اختصاصی خود با مکانیزم های احراز هویت مرکزی
 • امکان ثبت وقایع حساس برای هر یک از افراد سیکل
 • امکان ثبت فرآیند توافق نامه
 • امکان تکمیل پرسشنامه های ارزیابی به ساده ترین روش
 • امکان تایید و رد نظرات افراد زیرمجموعه در صورت نیاز
 • امکان تعیین نفرات بعدی ارزیابی در صورت نیاز
 • امکان مشاهده نتایج ارزیابی برای پرسنل زیر مجموعه
 • امکان مشاهده نتایج ارزیابی برای خود ارزیابی شونده
 • امکان مشاهده نتایج کسب شده در هر شایستگی
 • امکان مشاهده گزارش نموداری از امتیاز کسب شده در هر شایستگی
 • امکان ثبت اعتراض و مشاهده نتیجه اعتراض در صورت نیاز
 • امکان درج جلسات بازخورد