سامانه فراگیر آموزش

_

معرفی سامانه فراگیر آموزش

برای ایجاد محیطی تعاملی و پویا بین کارکنان سازمان و آموزش، همیشه وجود یک نرم افزار هوشمند ارتباطی لازم بوده است لذا با توجه به گستردگی و پراکندگی سازمان ها و افراد به ویژه در سازمان های غیر متمرکز، ضعف در کم و کیف این ارتباط احساس می شود. زمانی میتوان آموزش را چالاک و اثر بخش نامید که خود فرد خلع های ناشی از آموزش را احساس و بتواند آن را در هر لحظه اعلام دارد در ثانی انجام اکثر فعالیت های آموزشی همانند اثر بخشی، برای کارکنان آموزش، بدون یک نرم افزار و با روش های سنتی به سختی انجام خواهد پذیرفت؛ پس در نتیجه، وجود یک سامانه آموزشی میتواند فرایند های آموزشی را در لحظه برای هر فرد نمایان کند و مشکلات یاد شده را رفع نماید. 

سامانه فراگیر آموزش
سامانه فراگیر آموزش
_

امکانات و قابلیت ها برای مدرسین

 • امکان مشاهده سوابق و برنامه تدریس
 • امكان مشاهده ميانگين ارزيابی آموزشی توسط فراگيران به صورت دوره ای و كلی
 • امکان درج حضور و غیاب جلسات کلاس ها
 • امکان درج نمرات پیش آزمون و پس آزمون دکتر خراسانی
 • امکان تکمیل فرم ارزیابی واکنش از ديد مدرس
 • قابلیت اعلام آمادگی جهت تدریس دوره های پیشنهادی
 • امکان رسیدگی به درخواست های تجدید نظر در نمرات
 • امكان شركت در فراخوان های همكاری آموزش بدون نياز به مراجعه حضوری و پركردن فرم های كاغذی و ارايه مستندات
_

امکانات و قابلیت ها برای فراگیران

 • امکان مشاهده پرونده سازمانی و آموزشی
 • امکان ثبت و ویرایش و اصلاح مشخصات پروفايل در صورت عدم وجود لينک با سيستم پرسنلی
 • امکان مشاهده و پرینت از شناسنامه آموزشی
 • امكان تخصيص اولويت برای نياز ها در قالب اعداد
 • امکان مشاهده تقویم آموزشی و رزرو و ثبت نام در کلاس های آموزشی
 • امکان درخواست دوره یا دانش و مهارت های مورد نیاز بصورت سیستمی
 • امكان مشاهده روند و نتيجه درخواست آموزشی (نياز سنجی)
 • امکان تکمیل فرم های ارزیابی واکنش و اثربخشی سطح رفتار
 • امکان مشاهده اخبار و اطلاعیه ها
 • امکان شرکت در نظر سنجی های عمومی و مشاهده نتایج
 • امکان مشاهده و دریافت کتابخانه الکترونیکی و همچنین قابلیت امتیاز دهی به اسناد
 • امکان بهره مندی از سوالات متداول
 • امکان درج سوابق پژوهشی دکتر سپهری
 • امكان شركت در فراخوان های همكاری آموزش بدون نياز به مراجعه حضوری و پركردن فرم های كاغذی و ارايه مستندات
 • امكان ورود بی واسطه و مستقيم به نرم افزار يادگيری و آزمون الكترونيكی ايده در صورت موجود بودن
_

امکانات و قابلیت ها برای سرپرستان و رابطین

 • امکان مشاهده پرونده سازمانی و آموزشی پرسنل زیر مجموعه
 • امکان ثبت و ویرایش و اصلاح مشخصات پروفايل افراد زیر مجموعه
 • امکان مشاهده و پرینت از شناسنامه آموزشی افراد زیر مجموعه
 • امكان اخذ گزارش های سفارشی برای رابطين و سرپرستان
 • امکان مشاهده تقویم آموزشی و رزرو و ثبت نام در کلاس های آموزشی برای خود و افراد زیر مجموعه
 • امکان درخواست دوره یا دانش و مهارت های مورد نیاز بصورت سیستمی برای افراد زیر مجموعه
 • امکان بررسی در خواست های افراد زیر مجموعه
 • امكان رصد نتيجه و فرآيند درخواست های آموزشی (نيازسنجي)
 • امکان تکمیل فرم های ارزیابی واکنش و اثربخشی سطح رفتار (ارزیابی در محیط کار) برای افراد زیر مجموعه
 • امکان مشاهده اخبار و اطلاعیه ها
 • امکان شرکت در نظر سنجی های عمومی و مشاهده نتایج
 • امکان مشاهده و دریافت کتابخانه الکترونیکی و همچنین قابلیت امتیاز دهی به اسناد
 • امکان بهره مندی از سوالات متداول
 • امکان درج سوابق پژوهشی
 • امکان تعیین رابط و سرپرست برای مدت معین از بین افراد تحت نظارت
 • امكان تخصيص اولويت برای نياز های آموزشی افراد زير مجموعه و يا تغيير اولويت های هر فرد در قالب اعداد دکتر اباصلت خراسانی
 • امكان شركت در فراخوان های همكاری آموزش بدون نياز به مراجعه حضوری و پركردن فرم های كاغذی و ارايه مستندات