ویژگی های محصولات ایده

محصول ایده

رعایت استاندارهای تولید نرم افزار به منظور یادگیری و بهره برداری مطلوب

مطابق با استانداردهای بین المللی ISO10015 و IWA2 و در راستای ISO29990

بهره برداری کامل نرم افزارها در بستر وب و عدم وابستگی به نصب نرم افزارهای جانبی

پشـتیبانی از نیاز شـرکتها و سـازمانهای متمرکز و مجموعه های توزیع شـده در سـطح کشور

محیط حرفه ای در کنار اسـتفاده آسـان

دارای تاییدیه هـای امنیتی از مراکز معتبر صدور گواهینامه هـای امنیتی

سـازگار با مکانیزم های احراز هویـت مرکزی نظیر Active Directory LDAP ، CAS ، AZMan و . . .

پشـتیبانی از SSL و پروتـکل https جهـت ایمـن سـازی انتقال اطلاعات

قابلیت تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارهای سازمان

دارای صدهـا گـزارش و نمـودار از پیـش طراحی شـده و گزارش ساز پویا

رویدادنگاری و ثبت log عملکرد کاربران و خطاهای احتمالی

ارائـه و پایش شـاخصهای آموزش کارکنان

پشتیبانی از مکانیزمهای ارسال پیامک ، Email و ..

بانک جامع اطلاعات مشاغل www.ideaco.ir/onet

موبایل ایده