نرم افزار مدیریت عملکرد

_

معرفی نرم افزار مدیریت عملکرد

ارزیابی ۳۶۰ درجه

امروزه سازمان ها با محیط های پر چالش درونی و برونی روبه رو هستند؛ از این رو ضرورت تغییر در ساختار های مدیریتی گذشته به شدت احساس میشود. ارزیابی سازمانی کارآمد، می‌تواند در بهبود کارایی یک سازمان در زمینه‌های مختلف بسیار تاثیرگذار باشد و به عنوان یکی از راهبرد های توسعه سرمایه های انسانی برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات، اهمیت زیادی پیدا کرده؛ پس چنانچه در سازمان، به دنبال پیاده سازی نظام مبتنی بر شایستگی باشید و برای پرورش چنین سرمایه هایی در پی یک روش عملیاتی باشید ؛ شما نیازمند به یک ابزار توانمند هستید، ابزاری که بتواند ضمن تعیین و تبیین شاخص های ارزیابی کارکنان، متناسب با ساختار سازمان، آنها را در یک مسیر ساده و با روش های مختلف به نتیجه برساند و در نهایت، کفایت و شایستگی کارکنان در انجام وظایف محوله را بسنجد و چالش های مثبت و منفی عملکرد آنها را مشخص کند. از این رو نرم افزار ارزیابی عملکرد ایده با امکان تعیین ارزیابی ۳۶۰ درجه دارای تمامیه شاخص های ذکر شده می باشد که وظیفه سنجش عملکرد کارکنان سازمان را بر مبنای فعالیتها و شاخصهای عملکردی به عهده دارد. 

ارزیابی عملکرد
مدیریت عملکرد
_

امکانات و قابلیت های نرم افزار مدیریت عملکرد

 • ارزیابی عملکرد
 • ارزیابی شایستگی
 • سنجش رضایت شغلی
 • قابلیت تعریف دوره های ارزیابی با بازه های زمانی مختلف
 • سنجش نگرش
 • بهره مندی از خرد جمعی با مشارکت همکاران، افراد تحت نظارت، سرپرستان و حتی خود ارزیابی
 • تعیین شایستگی های مورد نیاز برای هر یک از فرایند ها و یا کارکنان(E.V.C, K.S.A .Result)
 • امکان تخصیص سرپرستان مختلف و جانشینان در هر دوره ارزیابی
 • ارزیابی جدید الاستخدام و دوره کارآموزی
 • امکان تخصیص ارزیابان مختلف برای هر دوره ارزیابی
 • قابلیت تعیین ارزیابی ۳۶۰ درجه
 • قابلیت تعریف شاخص های ارزیابی متناسب با نوع ارزیابی عملکرد
 • امکان تعریف پرسشنامه های مختلف با شاخص های متعدد
 • قابلیت تعیین وزن تاثیر برای هر مولفه
 • پایش پیشرفت و بهبود عملکرد فرد
 • رویت پیشرفت توسط خود فرد