فیلم‌های معرفی قابلیت‌ها

فیلم‌های معرفی قابلیت‌ها و ماژول‌های تکمیلی

ابزار انتقال و تبدیل داده

پنل مدرسان

آموزش ماژول مدیریت گروهی
آموزش ماژول پیام خودکار
وقایع حساس و توافق‌نامه در مدیریت عملکرد
منتورینگ
ریسک در مدیریت آموزش

پایش آزمون الکترونیکی

معرفی ماژول پیام خودکار
مدیریت کلاس‌های آموزش
طراحی آزمون الکترونیکی
اولویت بندی نیازهای شاغل
یکپارچگی با سامانه ویدیو کنفرانس نیما

یکپارچگی با پلتفرم جلسه آنلاین اسکای روم

یکپارچگی با Adobe connect
الگوی نیازسنجی آموزشی