چند سازمانی کلان مقیاس

چند سازمانی

یکی از موارد مورد نیاز در مدیریت فرایند های آموزش، شایستگی، یادگیری و عملکرد به ویژه در سازمان های کلان مقیاس همانند هلدینگ ها، شرکت های چند ملیتی و وزارت خانه، یکپارچگی و مدیریت فرایند ها و داده ها با حفظ استقلال اجرایی واحد های آموزشی زیر مجموعه می باشد. وجود واحد های آموزش به صورت متعدد این مسئله را پررنگ تر می نماید. یکی از قابلیت های محصولات شرکت ایده، ارایه مفهومی به نام شعبه می باشد. با وجود تهیه شعبه درکنار نسخ، می توان در سازمان های فوق الذکر، مدیریت سهل الوصول تری را اتخاذ نمود تا نرم افزار ها، امکان فرایند سازی را با حفظ روش ها و دستورالعمل های آموزش مرکزی پیاده سازی نمایند تا علاوه بر ایجاد فرایند ها و رویت داده ها مربوط به خود، ستاد را در مدیریت داده ها و فرایند ها یاری نمایند.

مواردی که در محصولات ایده برای جداسازی فرایند ها و داده ها ایجاد شده شامل موارد زیر می باشد:

 • اطلاعات پرسنل
 • سمت ها
 • شغل ها
 • چارت سازمانی
 • دوره های آموزشی
 • مدرسین
 • مراکز آموزشی
 • کلاس های آموزشی
 • ارزیابی های آموزشی
 • گزارش ها
 • مدیریت فراگیران
 • طراحی و مدیریت کلاس های الکترونیک از نوع آنلاین و آفلاین
 • بارگزاری و طراحی محتواهای الکترونیکی
 • طراحی سوالات آزمون های الکترونیکی
 • تعریف طیف های ارزیابی عملکرد
 • تعریف سوال های ارزیابی عملکرد
 • تعریف پرسشنامه های ارزیابی عملکرد
 • تعریف سیکل های ارزیابی عملکرد
 • تعریف سیکل های ارزیابی واحد در عملکرد
شبکه زیرمجموعه های کلان مقیاس