نمونه ای از الگوهای طراحی آموزشی

الگو

 

الگوى طراحى آموزشى بر اساس عوامل چهارگانه یکى از الگو هاى قابل‌ توجه در طراحى آموزشى است که براى اجرا، بازنگرى و اصلاح برنامه بکار مى‌ رود.

الگوطراحی1

الگوى طراحى آموزشى دانشگاه ایندیانا

الگوى طراحى آموزشی مورد استفاده در دانشگاه ایندیاناى آمریکا نیز یکى از الگو هاى قابل توجه در طراحى آموزشى است. همچنان که در طرح ملاحظه مى‌ شود، مراحل طراحى در این الگو با تعیین هدف شروع مى‌ شود و سپس در مرحله دوم، تحلیل و شناخت فراگیران صورت مى‌ گیرد. در مرحله سوم، محتواى برنامه و فعالیت‌ هاى آموزشى تحلیل و انتخاب مى‌ شود، در مرحله چهارم، محتواى آموزشى سازماندهى و تنظیم مى‌ گردد، در مرحله پنجم، با توجه به هدف و محتوا، وسیله آموزشى مشخص مى‌شود، در مرحله ششم، چگونگى اجراى برنامه تحلیل مى‌ شود و سرانجام در مرحله هفتم، ارزشیابى مطرح شده نتایج حاصل از ارزشیابى در تقویت و اصلاح مجدد برنامه دخالت داده مى‌ شود و این چرخه مرتب در فرایند آموزش ادامه پیدا مى‌ کند.

 

الگوی طراحی آموزشی بر اساس ایزو ۱۰۰۱۵

در این الگو، تاکید بر پرداختن به فاصله های شایستگی می باشد. در ابتدا لازم است تا محدودیت های موجود در مسیر فرایند های آموزش شناسایی شود و همچنین روش های بالقوه موجود آموزشی مد نظر قرار گیرد تا بتوان با استناد به معیارهای انتخابی که بر اساس محدودیت ها و هدف های آموزشی تعیین می کنیم، مناسب ترین روش ها را انتخاذ نمود. گام ها در این مرحله شامل:

  • تعیین محدودت ها
  • روش های آموزشی و معیار های انتخاب. این معیار ها با توجه به زمان، مکان، تسهیلات، هزینه، اهداف آموزش و گروه مورد نظر تعیین می شود.
  • مشخصه برنامه آموزشی
  • انتخاب پیمانکار آموزشی

ماتریس الگو های طراحی آموزشی

الگو هدف روش
 

 

 

عوامل۴گانه

 

 

اجرا، بازنگرى و اصلاح برنامه آموزشی

۱-تعیین و تحلیل هدف ها

۲-تعیین و تحلیل رفتار های ورودی و هدف های جزئی رفتاری

۳- تعیین و تحلیل محتوا، روش و وسیله

۴-تعیین و تحلیل نظام ارزشیابی

۵-بازنگری واصلاح برنامه بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی

 

 

 

 

ایندیانا

 

کاربرد در اجرای برنامه های آموزشی دانشگاه با رویکرد فرایندی

۱-تعیین هدف

۲-تحلیل و شناخت فراگیران

۳-تحلیل و انتخاب محتوای برنامه

۴-سازماندهی و تنظیم محتوای آموزشی

۵-تعیین وسیله آموزشی

۶-تحلیل چگونگی اجرای برنامه

۷-ارزشیابی و اصلاح مجدد برنامه

 

۱۰۰۱۵

اقداماتی به منظور پرداختن به فاصله های مربوط به شایستگی ۱-شناسایی محدودیت های موجود در مسیر آموزش

۲-بررسی روش های موجود آموزش و انتخاب مناسب ترین روش بر مبنای معیار انتخاب شده

۳-تعیین مشخصه های برنامه های آموزشی و روش های ارزشیابی برای ارائه به مجریان آموزش

۴-انتخاب پیمانکار آموزشی مناسب

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید