ماژول تحلیل شغل

_

معرفی ماژول تحلیل شغل

کامل ترین و موثر ترین آموزش ها از بستر نیاز سنجی شروع خواهد شد و در نتیجه رسیدن به بهره وری در آموزش ها بدون تحلیل شغل ممکن نخواهد بود. این امر زمانی پیچیده تر خواهد شد که سازمان، دارای تعدد مشاغل و گستردگی شرح وظایف و قابلیت ها باشد. ماژول تحلیل شغل ایده در محیطی پویا، توانایی پیاده سازی انواع مدل های نیاز سنجی را در سازمان فراهم می آورد تا بتوان ضمن مشاهده شناسنامه مشاغل به شناسایی و رصد شکاف های دانشی و مهارتی کارکنان پرداخت.

تحلیل شغل
تحلیل شغل
_

امکانات و قابلیت ها

  • امکان تعیین مدل تحلیل شغل مانند ( O*NET ماتریس مهارت، مدل ترکیبی و…)
  • امکان طراحی مدل تحلیل شغل بومی سازمان
  • امکان تعریف شغل
  • قابلیت درج شرایط احراز متنوع برای هر شغل
  • قابلیت درج شرح شغل برای هر شغل (وظیفه، مهارت، قابلیت، شایستگی و…)
  • قابلیت درج شرایط احراز و شرح شغل های مشابه برای هر شغل از بانک سایر شغل های انتخابی
  • قابلیت تعیین ضریب اهمیت، فراوانی تکرار و پیچیدگی تجهیزات برای هر شرح شغل.
  • قابلیت مشاهده شناسنامه شغل و امکان اخذ خروجی با فرمت های مختلف
  • قابلیت قرار گرفتن در نرم افزار مدیریت آموزش برای مشاهده گپ شایستگی هر شاغل و مشاهده شناسنامه آموزشی شاغل