الگوی نیازسنجی بر مبنای SWOT

swot

با استفاده از الگوی SWOT میتوان نیازهای آموزشی سازمان را از طریق بررسی عوامل درونی (قوت ها، ضعف های سازمانی) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی) شناسایی کرد.

SWOT از ۴ بخش تشکیل شده است:

Strengths = قوت ها

Weaknesses = ضعف ها

Opportunities = فرصت ها

Threats = تهدیدها

ابتدا برای شروع کار پس از تعیین چشم انداز و  اهداف سازمان و بررسی و شناسایی هر یک از ۴ بخش الگو SWOT برای تعیین راهبردهای مورد استفاده از جدول ماتریسی SWOT کمک میگیریم.

نقاط قوت strength نقاط ضعف Weakness
فرصت ها opportunity استراتژی تهاجمی   SO استراتژی رقابتی  WO
تهدید  Threat استراتژی واکنشی  ST استراتژی تدافعی  WT

 

راهبرد (قوت- فرصت) SO  :

این حالت ، مطلوب ترین و مناسب ترین حالت برای سازمان است و بدین معنی است که سازمان ضمن آنکه از توانایی ها و نقاط قوت در خور و قابل اتکایی برخوردار است، در محیط تعاملی و زمینه ای خود نیز با فرصت های مناسب و گران بهایی مواجه است. بنابراین، این دسته از راهبردها چگونگی به کارگیری توان موجود سازمان در جهت بهره برداری حداکثری از فرصت های مغتنم محیطی را بیان می دارد.

راهبرد(قوت- تهدید)  ST :

در این حالت ، سازمان هر چند از قوت ها و توانایی های قابل اتکایی برخوردار است ولی در محیط تعاملی و زمینه های خود نیز با چالش ها و تهدیدهای متعدد و جدی رو به رو می باشد. بنابراین ، ایند دسته از راهبردها چگونگی بهره گیری از حداکثر توان موجود برای مقابل بهینه با فشارها، چالش ها و تهدید های محیطی را ترسیم می کند.

راهبرد(ضعف- فرصت)  WO :

کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌هاست . گاه شرکت‌ها به دلیل برخورداری از ضعف‌های اساسی ، امکان استفاده از فرصت‌های به دست آمده را ندارند ، لذا طراحی دوره‌های آموزشی به منظور تقویت نقاط ضعف می‌تواند شرکت را در استفاده از فرصت‌ها توانمند کند .

راهبرد(ضعف- تهدید)   WT :

هدف این راهبرد، کاهش نقاط ضعف و تهدیدات تا حد امکان است . شرکتی که در بیشترین عواملش در این خانه متمرکز باشد وضعیت جالبی نداشته و در معرض ورشکستگی قرار دارد می‌تواند با برگزاری دوره‌هایی مانند مدیریت راهبردی و … از راهبردهای گوناگونی مانند انحلال، ادغام و تلاش برای بقا استفاده کند .

منبع : خلاصه ای از padidetabar

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید