حضور ایده در چهارمین مجمع تخصصى مدیران و کارشناسان آموزش

چهارمین مجمع تخصصى مدیران و کارشناسان آموزش با محوریت بررسی آسیب های رویکردی دربرنامه ریزی و تدوین آموزشهای سازمانی، شناحت منابع اشتباه و خطا، موانع…

ادامه مطلب حضور ایده در چهارمین مجمع تخصصى مدیران و کارشناسان آموزش