لوح تقدیر ایده در کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی