پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

آشنایی با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

یکی از امن‌ترین راه‌های دسترسی اینترنتی به خدمات دولتی و عمومی، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. هدف از ایجاد این درگاه به عنوان پلتفرم…

ادامه مطلب آشنایی با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند