کسب جایزه و تقدیرنامه دو ستاره توسط موسسه اعتباری کوثر

کسب جایزه و تقدیرنامه دو ستاره توسط موسسه اعتباری کوثر

ایده مفتخر است بار دیگر در مراسم تقدیر از برترین های حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی کشور در سال ۱۳۹۵، یکی دیگر از مشتریان خوب ایده ، موسسه اعتباری کوثر در میان بسیاری از سازمانها، بانک ها و نهادهای دولتی و خصوصی در سطح کشور بدرخشد و با توجه به ارزیابی های به عمل آمده بر مبنای مدل تعالی آموزش و نظر به اقدامات موثری که در حوزه آموزش و توسعه توسط این موسسه انجام شده، تقدیر نامه دوستاره و جایزه برترین تجارب آموزش  را اخذ نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!