پیوستن ایده به فهرست شرکت های دانش بنیان

پیوستن ایده به فهرست شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پر فضیلت به آگاهی می رساند، بر مبنای مصوبه “کار گروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا” شرکت توسعه علوم راهبردی ایده در فهرست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان قرار گرفت.
دستیابی به این مهم میسر نگردیده است مگر در سایه تلاش مستمر و بی دریغ مدیران و پرسنل توانمند و خدمتگذار و با همراهی همیشگی شرکای معنوی مان که همانا مشتریان ایده و یا ولی نعمتانمان نام گرفته اند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!