روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان

روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟

سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کاری مشخص در یک دوره زمانی معین در مقایسه با استاندارد انجام کار.

روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان

روش مقیاس رتبه ای

روش مقیاسی رفتاری

روش ثبت وقایع حساس

روش توصیفی

روش رتبه بندی

مقایسه زوجی

توزیع اجباری

روش انتخاب اجباری

ارزیابی ۳۶۰ درجه

ارزیابی براساس مدیریت بر مبنای هدف (MBO)

و . . .

در ادامه چند مثال از روش های نام برده شده در بالا را به صورت جداول ترسیم شده می بینیم.

روش مقیاس رتبه ای

روش مقایسه زوجی

این نوع مقایسه بین چند نفر یا چند چیز بر اساس یک عامل ارزشیابی واحد صورت میگیرد که امتیاز های بدست آمده برای هر فرد مقداری از امتیاز نفرات دیگر است.

روش مقیاس زوجی

روش انتخاب اجباری

از دیگر روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان روش انتخاب اجباری است که در این روش از بین جملات توصیفی موجود جمله ای که بیشترین شباهت را با رفتار شخص مورد ارزیابی شونده دارد را انتخاب میکنیم.

انتخاب اجباری
برای آشنایی بیشتر از چگونگی به کارگیری سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان به این صفحه مراجعه کنید.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!