ارزیابی کنندگان عملکرد

ارزیابی کنندگان عملکرد

انواع ارزیابی کنندگان عملکرد :

  • ارزیابی به وسیله سرپرست مستقیم
  • ارزیابی به وسیله مرئوس
  • ارزیابی به وسیله همکاران
  • ارزیابی به وسیله سرپرست غیر مستقیم
  • ارزیابی گروهی
  • ارزیابی از طریق خودسنجی
  • ارزیابی از طریق واحد اداری
  • ارزیابی به وسیله مراکز ارزیابی
 • ارزیابی ۳۶۰ درجه

در ارزیابی ۳۶۰ درجه فرد در چهار مرحله مورد ارزیابی قرار میگیرد. ارزیابی به وسیله همکار ، ارزیابی به وسیله مرئوس ، ارزیابی به وسیله زیردست و ارزیابی به وسیله خود شخص . این نوع ارزیابی به هر کارمند و سازمان فرصت میدهد تا نقاط قوت و ضعف افراد را شناخته و باعث افزایش دقت و پیشرفت عملکرد فردی و سازمانی و دانستن نیازهای آموزشی سازمان شود.

با ماژول های ارزیابی عملکرد تولید شده در بازار این ارزیابی به صورت راحت و کامل تر در دسترس سازمان ها قرار گرفته است.

ماژول ارزیابی عملکرد ایده نیز در جهت بهبود عملکرد سازمان ها در اختیار سازمان ها قرار گرفته است.

امکانات و قابلیت های ماژول ارزیابی عملکرد:
 • قابلیت تعریف دوره های ارزیابی با بازه های زمانی مختلف
 • بهره مندی از خرد جمعی با مشارکت همکاران، افراد تحت نظارت، سرپرستان و حتی خود ارزیابی
 • امکان تخصیص سرپرستان مختلف و جانشینان در هر دوره ارزیابی
 • امکان تخصیص ارزیابان مختلف برای هر دوره ارزیابی
 • قابلیت تعیین ارزیابی ۳۶۰ درجه
 • قابلیت تعریف شاخص های ارزیابی متناسب با نوع ارزیابی عملکرد
 • امکان تعریف پرسشنامه های مختلف با شاخص های متعدد
 • قابلیت تعیین وزن تاثیر برای هر مولفه
 • پایش پیشرفت و بهبود عملکرد فرد
 • رویت پیشرفت توسط خود فرد

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!