انواع خطاها در ارزیابی عملکرد کارکنان

خطاها در ارزیابی عملکرد

انواع و تعاریف خطاها در ارزیابی عملکرد کارکنان

خطای سختگیری ، محافظه کاری و تساهل (تسامح)

در امتیازدهی به شخص امتیازات خیلی بالا ، خیلی پایین یا گرایش به وسط بدهیم.

خطای هاله ای

یک خصوصیت در فرد ادراک فرد ارزیابی کننده را تحت تاثیر قرار دهد و در واقع یک صفت پوشاننده صفات دیگر میشود.

خطای تعمیم (فرافکنی)

نسبت دادن صفات خود به شخص ارزیابی شونده

خطای کلیشه ای

دسته بندی افراد براساس صفات و ویژگیها . که هر ویژگی در هر شخص متفاوت از دیگری است

خطای تعصب (جانبداری)

امتیازدهی به شخص بر اساس علاقه و تعصب

خطای تشدید تعهد

فرد ارزیاب برای نشان دادن این که تصمیم اولیه اش غلط نبوده است، اصرار بر ادامه تصمیم اولیه اش دارد هر چند نادرست باشد.

خطای تاخر (تازگی)

امتیازدهی به فرد براساس آخرین ذهنیتی که از شخص در نظرمان وجود دارد.

خطای مقایسه (مقابله)

مقایسه نفرات پشت سرهم که اگر جند نفر پشت سر هم ارزیابی شوند هر فرد نسبت به افراد قبل خود ارزیابی میشود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!