خلاصه ای از استاندارد ها در آموزش

استانداردهای آموزش

استانداردهای آموزش

 IIP/19990

استاندارد سرمایه گزاران در کارکنان  (Investors in people)

این استاندارد بر پایه ۴ اصل بناست:

 • تعهد: نسبت به سرمایه گزاری روی کارکنان
 • برنامه ریزی: در مورد نحوه توسعه مهارت های افراد
 • اقدام: در جهت توسعه و بهره برداری از مهارت ها
 • ارزشیابی: میزان نائل شدن به اهداف، ارزش افزوده و نیاز های آینده

 

PDS/1997

استاندارد توسعه گر کارکنان (People develop standard)

این استاندارد ۸ فرایند را برای آموزش طراحی نموده است:

 • تجزیه و تحلیل نیاز ها
 • توسعه شغل
 • تخصیص منابع
 • ارتباطات
 • آموزش توجیهی
 • نظارت
 • ارزشیابی
 • بهسازی

 

IWA2/2004

مکزیک/اروپا (International Workshop Agreement)

 • توجه به اجرای آموزش .
 • برای آموزش های سازمانی و کلاسیک کاربرد دارد.
 • بر مبنای iso9001-2008 تدوین شده است.
 • توسط مکزیک طراحی شد و هم اکنون منسوخ شده.
 • همانند ۱۰۰۱۵ برای فرایند های آموزش روش ارایه نمی دهد.

 

ANSI/Training/2006

آمریکا (American Nation Standard Institute)

 • توجه زیادی به ابزار آموزش دارد.
 • فرم ها، دستور العمل ها و لیست ها تهیه میگردد.
 • به دنبال تعیین سود و نفع در آموزش می باشد.

 

NTA/2007

انگلستان (National Training Award)

منطق EFQM  در آموزش را طراحی کرده است.

 

APO

استاندارد منطقه ای (سازمان بهره وری آسیا)

تمرکز بر تعریف شاخص ها و تعیین معیار های کمی و محاسبه شاخص ها در باز های زمانی برای رسیدن به نتایج سازمانی(بهره وری)

 

ISO29990-2010

انگلستان BSI

خدمات یادگیری برای تحصیلات غیر رسمی و آموزش ، الزام پایه برای تامین کنندگان خدمات

 • تاکید بر استقلال ساختار سازمانی واحد آموزش
 • تاکید برخدمات یادگیری تا آموزش
 • رویکردی نتیجه گرا به فرآیند آموزش
 • نگاهی جامع به طراحی سیستمی
 • اشاره داشتن به مدیریت ریسک در آموزش
 • تمرکز بر فراگیر و ماحصل فرآیند یادگیری
 • توجه بر شایستگی های تامین کنندگان خدمات آموزشی
 • صدور گواهینامه به جای گواهی کردن

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!