تفاوت پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر شغل

پرداخت مبتنی بر عملکرد

پرداخت مبتنی بر عملکرد

پرداخت مبتنی بر عملکرد که به پرداخت مبتنی بر صلاحیت ، پرداخت مبتنی بر دانش و پرداخت مبتنی بر مهارت نیز معروف است . بر روی فرد تمرکز دارد . افراد برای هر توانایی جدیدی که مسبب کار جدیدی میشود پاداش دریافت میکنند . هر چه کارکنان توانایی های جدید و بیشتری به دست آورند حقوق دریافتی آنها نیز افزایش پیدا میکند. برخی شرکت ها معتقدند که یاد گرفتن مهارت های جدید باعث افزایش تولید برای آن شرکت میشود.

پرداخت مبتنی بر شغل

پرداخت بر پایه شغل برای بیشتر افراد آشناست . در این مدل ، مدیریت ، مشاغل را براساس پست سازمانی آنها شناسایی میکند که هر یک نمایانگر وظایف و کارهایی است که باید در آن پست شغلی انجام شود و مقیاس پرداختی را برای این کار اختصاص می دهد که نشان دهنده آن است که چه مقدار تحصیلات و تجربه برای آن کار لازم بوده است . یکی از مبانی پرداخت بر پایه شغل ، مقدار زمان گذرانده شده بر روی آن شغل است. از لحاظی دیگر میتوان گفت در پرداخت بر پایه شغل پرداخت به شغل میشود نه به فرد.

تفاوت بین این دو مدل

نمیتوان یک فاصله مشخص بین این دو مدل مشخص کرد اما تفاوت آنها به صورت زیر میباشد:

پرداخت مبتنی بر شغل ، کارکنان را براساس پست و مقام شغلی شناسایی میکند و پاداش و مزد دریافتی آنها را به واسطه جایگاه شغلی هر فرد مشخص میکند . اما در مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد ، پستهای شغلی وجود دارند اما مزد دریافتی ، وابسته به عناوین پستهای شغلی نیست بلکه به مهارت های ویژه آنها ارتباط دارد .  به طور کلی مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان هایی که ساختار روان و انعطاف پذیری دارند یا انجام کار در جای مشخص و ثابتی نیست استفاده میشود مانند یک مهندس که عضوی از یک تیم کوچیک در پروژه مشخص قرار داده میشود و به مرور زمان با رشد مهارت ها آن شخص عضو گروهای مهندسی بزرگتر میشود.

ترکیب دو مدل

پرداخت شایستگی (Merit pay ) مدلی است که دو مدل پرداخت بر پایه شغل و عملکرد را باهم ترکیب مینماید که به صورت یک مدل پرداخت ثابت بر پایه شغل است که براساس کارایی که فرد دارد پاداش نیز دریافت میکند.

همین طور که دیدیم مدل های مختلف ساختار پرداخت وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایبی است. اگر در حال حاضر به دنبال شغلی هستید و معتقدید که شما مهارت و توانایی فراتر از یک عنوان و پست شغلی را دارید ، ممکن است ترجیح دهید که توسط شرکتی استخدام شوید که بر مبنای پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد باشد.

منبع : work.chron.com

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!