طراحی نظام آموزشی بر اساس مدل ADDIE

مدل ADDIE

مدل ADDIE در چندین سال طراحی و پیاده سازی، برای طراحی سیستم های آموزش کارکنان و آموزش های رسمی مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل به متخصصین و طراحان آموزش، این قابلیت را میدهد تا آموزشی اصولی تر و اثر بخش تر را پی ریزی نمایند. رویکرد این مدل بر مبانی تمامی نظریات شناخت گرایی، رفتار گرایی و سازنده گرایی پدید آمده است. این مدل طراحی موضوعات و دیدگاه‌های یادگیری و محیط‌ های مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهد و از این رو یک الگوی عمومی خوانده می‌شود. این مدل برای هر نوع یادگیری اعم از سنتی و الکترونیکی، قابل استفاده است.

مؤلفه ها

 1. تحلیل
 2. طراحی
 3. توسعه
 4. اجرا
 5. ارزشیابی

بر این اساس، برای طراحی آموزشی باید پنج مرحله یا گام را طی کرد که هر گام ، برای گام بعدی خود به منزله ی نوعی درونداد تلقی می شود. در صورتی که هدفها تحقق نیابد، نظام باید اصلاح الگو شود.

 

تحلیل (Analysis)

در این مرحله ، اطلاعاتی درباره مخاطبان ، نیازهای یادگیری ، بودجه ، محدودیت های موجود و … جمع آوری می شود. به طور خلاصه طراح آموزشی در مرحله تحلیل با سوالات زیر مواجه می باشد.

 • مخاطبان چه کسانی هستند؟
 • نیاز یادگیری آنها چیست؟
 • تا چه اندازه بودجه در اختیار ما قرار دارد؟
 • به چه روش هایی می توان آموزش را ارائه کرد؟
 • محدودیت های موجود کدام اند؟
 • چه موقع باید پروژه پایان پذیرد؟
 • فراگیران باید چه کاری انجام دهند تا مشخص شود که به شایستگی های مورد نظر دست یافته اند؟

طراحی (Design)

عمده ترین فعالیتی که در این مرحله انجام می شود، انتخاب مناسب ترین محیط آموزشی متناسب با هدف هاست. در این مرحله طراح آموزش طرح مبسوطی از آموزش را تدارک میبیند که شامل انتخاب روش ها و رسانه های آموزشی، و تصمیم گیری درباره ی راهبردهای آموزشی است. همچنین هدف های عینی، آزمون و طرح آموزش نیز در این مرحله صورت می گیرد.

 

توسعه، تهیه یا تولید (Development)

انتخاب یا تدارک رسانه ها و مواد آموزشی مورد نیاز و تصمیم گیری درباره ی فعالیت های گروهی یا انفرادی، از جمله فعالیت های این مرحله به شمار می رود. یکی از کارهای مهمی که در این مرحله باید صورت بگیرد تهیه کتابچه، بروشور، راهنما، سی دی های کمک آموزشی یا نرم افزار های آموزشی یا یادگیری است که در هنگام اجرای برنامه باید در اختیار فراگیران قرار بگیرد.

 

اجرا (Implementation)

اجرای آموزش و پشتیبانی از برنامه آموزشی و همچنین رفع مشکلات فنی از عمده ترین فعالیت های این مرحله به شمار می رود. در هنگام اجرای برنامه ممکن است مشکلاتی به وجود آید مثلا رسانه های آموزشی مورد نظر به خوبی مورد استفاده قرار نگیرند یا فعالیت های گروهی به خوبی صورت نپذیرد. در این گونه مواقع مدرس باید با حفظ خونسردی در صدد رفع مشکلات برآید و همواره مواد و روش های جایگزین را در نظر داشته باشد.

 

ارزشیابی (Evaluation)

ارزشیابی فرآیندی مستمر است که از مرحله ی تحلیل آغاز می شود و در سرتاسر فرایند طراحی آموزشی ادامه دارد، در مرحله ارزشیابی طرح آموزشی از همه ابعاد بررسی می شود (ارزشیابی از عملکرد فراگیران، رسانه ها و روش ها ، فرآیند آموزشی ، بازبینی و اصلاح) . همچنین اجرای آزمون های الکترونیکی لازم برای اطمینان از کسب معیارهای آموزشی و ارزشیابی پایانی برای سنجش برونداد دوره ی آموزشی و بررسی اعتبار برنامه از فعالیت های این مرحله می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!