دلبستگی شغلی

دلبستگی شغلی

چطور دلبسته یک شغل می‌شویم؟

هنگامی که شرایط مناسب در جای خودشان قرار می‌گیرند، هر گام در فرآیند خود-مدیریتی، پاداشی ذاتی به حساب می‌آید. حسی از تقویت مثبت انرژی که مستقیم از کار دریافت می‌شود به ما انگیزه می‌دهد که با بهترین کارایی فعالیت خود را ادامه دهیم.

دلبستگی شغلی عموما شامل این پاداشهای ذاتی و درونی می‌باشد:

  • حس معنادار بودن: درک موقعیتی که در حال انجام کار در راستای هدفی ارزشمند هستیم.
  • حس اختیار داشتن: درک موقعیتی که قادر به انتخاب فعالیتها هستیم به این معنی که کار محوله را از روشی که به نظرمان مناسبتر هست انجام دهیم.
  • حس شایسته بودن: دستاوردی که در انجام فعالیت با استفاده از مهارت و قابلیت هایمان تجربه می‌کنیم.
  • حس پیشرفت داشتن: دستاوردی که در پیشروی در راستای اهداف اصلی کار تجربه می‌کنیم.

ردیفها در نمودار زیر نشان می‌دهد که دو تا از این پاداشها از فعالیتهای کار بدست می‌آید و دو تای دیگر از اهداف کار. ستونها هم نشان می‌دهد که دو پاداش به شکل موقعیت هستند و دو پاداش به صورت کسب دستاورد می‌باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید