هشت مفهوم اصلی برای ایجاد Gamification

Gamification

  1. ایجاد حس حماسی (Epic Meaning & Calling)
  2. ایجاد حس توسعه و موفقیت کاربران در بازی (Development & Accomplishment in Games)
  3. ایجاد توانمندسازی خلاقیت در کابران (Empowerment of Creativity & Feedback)
  4. ایجاد حس مالکیت (Ownership & Possession)
  5. ایجاد روابط اجتماعی و وابستگی بین کاربران (Social Influence & Relatedness)
  6.  ایجاد حس کمبود و بی‌صبری در کاربران (Scarcity & Impatience)
  7. ایجاد اتفاق‌های غیر قابل پیش بینی (Unpredictability & Curiosity)
  8. ایجاد دغدغه‌ی از دست دادن (Loss & Avoidance)

این هشت مفهوم در یک هشت ضلعی به نام Octalysis  قرار می‌گیرند که در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید، خالق این نمودار فردی به‌نام Yu-kai Chou  پس از ده سال مطالعه روی مباحث بازی‌سازی به این نمودار رسیده ‌است.

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید