بررسی هدف های رفتاری در آموزش

هدف های رفتاری

هدف های رفتاری یا هدف های اجرایی به آن دسته از هدف هایی گفته می شود که نوع رفتار و قابلیت هایی را که انتظار داریم، فراگیران پس از یادگیری مطلبی خاص به آنها برسد، مشخص می کند و براساس آنها مواد آموزشی و روش تدریس مناسب انتخاب می شود. این هدف ها با واضح ترین عبارات و با دقت کافی آنچه را که فراگیران باید در جریان یادگیری بیندیشند ،انجام دهد و یا احساس کند را روشن می نماید.

هدف های عملکردی به اندازه کافی مشخص و پر جزئیات هستند و به خوبی عملکرد فراگیر را مشخص می کنند و اینکه چه موقع هدف ها مورد دستیابی واقع شده اند.

یک هدف رفتاری خوب باید دارای ویژگی های زیر باشد:

الف رفتار مورد مشاهده دقیقا مشخص باشد. از بکار بردن افعال و کلمات مبهم پرهیز شود مانند انجام دادن، فهرست کردن، نوشتن، دسته بندی کردن، محاسبه کردن،  ساختن

ب موقعیت یا شرایطی که رفتار باید در آن مشاهده شود یا انجام گیرد مشخص شده باشد به عبارت دیگر مشخص کنیم که فراگیر از چه چیزهایی می تواند یا نمی تواند استفاده کند و یا در کجا و در چه زمانی باید مهارت لازم را کسب کند. مثلا با استفاده از کتاب ، بدون استفاده از ماشین حساب و در حضور مدرس

ج معیار (درجه موفقیّت ) باید دقیقاً مشخص باشد. منظور، حد نصابی است که بر اساس آن رفتار ارزشیابی می شود

مثلاً: سه مورد از چهار مورد، حداقل یک مورد، در عرض دو دقیقه، ۷۰%صحت،  بدون غلط

هدف رفتاری را نباید به صورت سوال نوشت و قبل از نوشتن هدف های رفتاری عبارت های زیر نوشته می شوند :

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند با استفاده از نرم افزار ایده در مدت ۲۰ دقیقه برای یک شغل استراتژیک سازمان تحلیل وظایف و شایستگی ها را پیاده سازی نمایند.

رفتار : پیاده سازی         شرایط: با استفاده از نرم افزار         معیار  :  برای یک شغل

اهداف رفتاری غلط بر اساس حیطه های دانشی بیان می شوند. مثلا اصول تحلیل ئظایف و شایستگی ها را بداند یا بفهمد.

دقت شود اهداف رفتاری در آموزش سازمانی ۲ شرط مهم، اصلی و عمده دارند:

  • قابل مشاهده باشد.
  • قابل اندازه گیری برای مدیر و یا آموزش باشد.

هدف های رفتاری بر اساس سلسله مراتب از آسان به مشکل و یا بصورت پیش نیاز و پس نیاز مرتب می شوند.

همچنین هر هدف رفتاری باید معلوم شود که در کدام طبقه قرار می گیرد . نباید درس منحصر به یک سطح آنهم سطوح پایین باشد.

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید